Kronika: Vznik Včelařského spolku pro Struhařov a okolí, 12.11.1913

Cís. král. místodržitelství pro království české.

Čís.   8 A 3837 ai 1913                                                                  V Praze, dne 12. listopadu 1913.

Panu Janu N o v o t n é m u , tesaři

a soudr.

v   S t r u h a ř o v ě

C.k. místodržitelství nezapovídá v základě zákona ze dne 15. listopadu 1867 čís. 143 ř.z. o právu spolčovacím, utvoření se spolku s názvem

“Včelařský spolek pro Struhařov a okolí”

se sídlem v Struhařově.

dle obsahu stanov dne 6. listopadu 1913 c.k. místodržitelství došlých.

Dle těchto stanov jest spolek spolkem nepolitickým a nesmí politické činnosti ani vyvíjeti aniž se jí súčastniti.

Jeden stejnopis se vrací.

O potvrzení právního trvání podle § 9 uvedeného zákona může spolek požádati, předlože průkaz o tom, že se ustavil, a připoje jeden úplný všelikých oprav prostý stejnopis stanov, jehož první arch budiž opatřen kolkem dvoukorunovým, každý následující pak kolkem jednokorunovým.

Spolek jest povinen oznámiti své ustavení c.k. okresnímu hejtmanství na Král. Vinohradech a předložiti témuž úřadu každoročně během měsíce ledna výkaz dle přiloženého vzorce.

Pokud jest v příčině jednotlivých odvětví stanovami předepsané činnosti spolkvé ve zvláštních zákonech a nařízeních předepsáno, aby některé podmínky byly splněny, neb úřední povolení bylo vyžádáno, bude spolek povinen dříve podmínky tyto splniti, pokud se týče zmíněnéh povolení si vymoci, podotýká se výslovně, že spolek dříve, než tyto podmínky splní neb tohoto povolení dosáhne, dotyčné činnosti spolkové rozvíjeti nesmí.

Vůbec jest vyloučeno, aby spolek vyvinul nějakou činnost, která jest mimo obor působnosti stanovami předepsaný.

Z výnosu tohoto lze se odvolati k c.k. ministerstvu vnitra, kteréžto odvolání by se však musilo podati do 4 neděl u c.k. místodržitelství v Praze.

 

Za c.k. místodržitele

Podpis nečitelný

Komentáře jsou zakázány.