Kronika: korespondence – okresnímu výboru československého svazu včelařů 18.4.1965

Okresní výbor českosl. svazu včelařů,
Praha 1 – N. Město – Křemencova

Č.j.: 18/IV-65
Věc: nepovolený převoz včel – Dlouhý

Potvrzujeme příjem Vašeho dopisu z dne 15.t.m. ve výše uvedené záležitosti a podotýkáme, že jsme Vám poprvé v této věci psali dne 30.3. t.r. na který jsme nedostali vůbec žádnou odpověď a podruhé dne 22.4 t.r. kde jsme již urgovali naléhavé vyřízení, jelikož mezitím případ Dlouhý nabyl vyšetřováním členů naší ZO Struhařov neočekávaného zvratu.

K jednotlivým bodům Vašeho dopisu sdělujeme:

1./ Důvěrníci naší ZO v Radějovicích př. Janečko a Komárek jako i členové výboru př. Medřický a Uher zjistili, že včelstva byla přestěhována z Prahy, Folimanky. Toto potvrdil s. Zlámal  /viz. přiloženou fotografii/. Nemluví tudíž př. Dlouhý pravdu, pakli že ve svém dopise ze 25.4. t.r. tvrdí, že včely převezl ze vzdálenosti 4 km od dnešního jejich stanoviště. Tedy z okresu Praha západ na okres Praha východ v místech, kde se tvoří jejich hranice a že okresy vůbec nevěděly kam jeho parcela patří !!!
Z dopisu s. Dlouhého je jasně zřejmé, že včely tam dále vlastní s. Zlámal, s. Sokol a Saxl a jeho synové, kteří prý také včelaří. Tedy 5 vlastníků. Přitom na podzim r.64 přihlásil v naší ZO jako členy pouze své dva syny Zdenka a Rastislava s 20 včelstvy, zaplatil pouze poplatek režijní naší ZO bez zápisného.

2./ Včelstva se nachází v obci Radějovice osada Krsovice, okres Praha východ.

3./ Jeden čas na podzim zjistili důvěrníci asi 20 včelstev a více úlů, na jaře letošního roku zjistili přes 70 úlů obsazených ze 70%, tedy minimálně 50 včelstev. Převoz provedl částečně na podzim a zbytek asi na jaře t.r.

4./ Při odebrání poukazu na cukr na 20 včelstev přihlásil s. Dlouhý jako členy naší ZO své dva syny Rostislava a Zdenka každého po 10 včelstvech. Při převzetí poukázek na cukr byl upozorněn př. Medřickým, že musí předložit potvrzení o povoleném převozu a zdravotním stavu. Neučinil tak a ani na naši výzvu doporučeným dopisem ze dne 30.3. t.r. a svůj slib v dopise ze dne 25.4. t.r. dodnes tak neučinil. Je s podivem, že takto jedná předseda. Městského výboru včelařů v Praze 10. Př. Medřický si vzpomíná, že mu tehdy s. Dlouhý prohlásil, že včelstva převezl z Prahy.

5./ Dodnes žádná potvrzení o povoleném převozu nám nepředložil. Dostal dodatečnou lhůtu dne 30.3. t.r. doporučeným dopisem, aby ZO předložil do 30 dnů potvrzení o povoleném převozu včel a jejich zdravotnímu stavu. Dodnes tak neučinil.

6./ Na stanovišti s. Dlouhého je více jak 70 úlů starých, shnilých, znečištěných, které jsou obsazeny včelami asi ze 70 %. Pořádek na včelnici není. Uhynulá včelstva jsou pouze vymetena před úly, souše po nich ponechány volně pohozené v trávě. Včely z nich vynáší zbytky nosemových zásob. Souše jsou pokálené, staré. Ke krmení včel používají mísy, krmítka ukrajinská, staré plechovky a jiné nemožné nádoby, které mají nacpány mechem, špinavými hadry, starými papíry. Nádoby jsou rezavé, nečisté, plné utopených mrtvých včel. Jedno toto krmítko si důvěrníci Janečko a Komárek zajistili a předložili ho k nahlédnutí na členské naší schůzi dne 16. t.m. kdy měl u nás přednášku př. Kraus z Říčan. Dokonce tito zjistili, že se tam včely krmí venku také tím, že se cukerný roztok vylévá na starý, prohnilý koberec. Aby jste si mohli učinit vůbec představu o tomto stanovišti včel, udělali naši členové několik fotografií z nichž jest tento nemožný stav jasně viděn. na obrázku 1 a 2 je fotograficky zachycen stav úlů, na čísle 3 krmení včel ve výše popsaných krmítkách a koberci – na č. 4. S. Zlámal s místopředsedou naší ZO př. Uhrem. Za návštěvy na včelnici dne 1.5. t.r. s. Dlouhý ani s. Sokol a Saxl na včelnici v ten den nebyli.Jednání s našimi důvěrníky s. Dlouhý dodnes neměl a na včelnici ho dodnes nikdy žádný z našich důvěrníků nezastihl. A ani dne 1. května když tam byli členové výboru nebyl tam z majitelů /?/ Dlouhých nikdo pouze než jakýsi s . Zlámal. Z toho je jasně vidět, že s Dlouhému na naší ZO a místních včelařích vůbec nezáleží a jednání nebo dohodu naprosto ignoruje.

-2-

Přikládáme Vám zápis výborové schůze ZO ze dne 8. t.m., kde jsme se znovu tímto odstrašujícím případem včelaření znovu důkladně zabývali a bylo rozhodnuto:

a/ požádat okamžitě okresní veterinární zařízení pro Prahu východ v Praze, Nám. Republiky 3 s. Dr. Sveřepu o vyšetření podle zákona o veterinární službě č.66.

b/ uvědomit vás o neudržitelném stavu včelnice s Dlouhého a požádat o pomoc a spolupráci, aby celá záležitost byla příkladně, přísně vyřízena pro výstrahu všem přistěhovalým včelařům, kteří nedbají a ignorují základní povinnosti včelařské, sousedské, organizační a veterinární. A to tím více, že se jedná o funkcionáře včel. organizace v Praze 10, snad dokonce o jejího předsedu.

c/ uvědomit o tomto stavu i Okresní zemědělskou správu pro Prahu východ a požádat o pomoc a likvidaci této včelnice i když to má na vlastním pozemku.

Včelnice s. Dlouhého a spol. může být zdroje všech bakteriálních a plísňových včelích chorob a z hrozného nepořádku a nepředstavitelné nečistoty máme důvodná podezření ze zavlečení hniloby plodu nebo moru plodu.

V samé blízkosti včelnice s. Dlouhýho a spol. jsme zjistili další nové neorganizované včelaře, kteří tam bez našeho vědomí tajně včelaří. jsou to:
1/ s. Mudra / má včely hned vedle s Dlouhýho
2/ s. Pinkýřová / má včely v téže osadě Krsovice rayon Potočiny

Naši důvěrníci dostali pokyn, aby zjistili jejich adresy a budeme trvat na předložení stejných dokladů jako u př. Dlouhýho a spol. Zatím jmenovaným posíláme výzvu o předložení povolení na jejich stanoviště v Krsovicích. Bližší vám sdělíme co nejdříve.

Současně náš člen př. K. Šedivý zjistil, že v těchto dnech se nastěhoval další neorganizovaný a nehlášený včelař do jeho blízkosti v obci Sulice – osada Boroviny. Jmenuje se Jan Pospíšil, bytem Kunratice u Prahy, Alšova ul. 12.
I tohoto současně žádáme o povolení k převozu včel a jejich zdravotního stavu.

Abyste poznali rozrušení v řadách našich členů nad lavinovým přívalem Pražských včelařů do zdejšího kraje, přikládáme vám v originále dopis př. Širokýho k nahlédnutí. I tento případ dále sledujeme a podáme vám včas další zprávy.

Výbor naší ZO vás současně prosí na zákl. rozhodnutí členské schůze, aby jste uvědomili všechny členy městských včel. obvodů, že naše ZO bude důsledně a tvrdě trvat na plnění všech veterinárnách ředpisů v chovu a převozu včel a že doporučujeme, aby dříve než se k stěhování rozhodnou dohodli se především s naší ZO a místními včelaři a teprve budou-li mít povolení i náš souhlas mohou se nastěhovat. K tomuto závěru nás vede ta okolnost, že v naší ZO v obci Těptín, Kamenice o rozloze cca 8km čtverečních je dnes umístěno na 350 včelstev. i zde naši důvěrníci zjišťují tajné převozy včel a neorganizované včelaře od nichž budeme také důsledně trvat na plnění jejich povinností veterinárních. Dochází tak zbytečně k převčelnění osad a slabým podprůměrným snůškám, nepokojenostem a brzdě v plnění dodávek medu na státní výkup.

Dále zdvořile žádáme, aby naše ZO a její důvěrníci z Radějovic př. Janečko Luboš, Radějovice 44 a př. Ant. Komárek Radějovice, v obou případech pp. Štiřín byli na schůzi OV, která bude o případu s. Dlouhýho a spol. jednat pozvání, aby se nejednalo o nás bez nás.

-3-

Výbor naší ZO ve snaze předejít těmto nepříjemnostem a chránit zájmy místních dlouholetých chovatelů včel a jejich vyšlechtěné kmeny místní včely, obrací se současně na Lesní závod Jílové u Prahy s prosbou, aby povolil nájem pozemků k přestěhování včel do rayonu našich obcí jen v tom případě, předloží-li takový zájemce Lesnímu závodu potvrzení veterinární o zdravotním stavu včel a povolení k jejich převozu, ale i současně potvrzení naší ZO, že nemá nic proti nastěhování jeho včel. Sledujeme tím i tu okolnost, abychom zamezili převčelnění některých oblastí v našem rayonu, zatímco jinde jsou podmínky rovněž dobré a z neznalosti místních poměrů nevyužité.

Žádáme vás zdvořile, abyste nás i v tomto bodě podpořili a jmenovanému Les. závodu poslali přípis podobného znění, aby naše iniciativa byla podpořena naší nadřízenou složkou. Svaz ČSV je přec též členem Národní fronty a proto váš přístup k této výzvě bude mít rovněž dalekosáhlý význam a účinek.

Jako doklad k naší dnešní zprávě přikládáme:

1./ záis ze schůze výboru ZO Struhařov ze dne 8.5.1965
2./ 1 dopis př. K. Šedivýho ze dne 24. t.m. o nastěhování včelaře J. Pospíšila z Kunratic, Alšova 12
3./ 4 fotorafie včelnice s. Dlouhýho a spol. ze dne 1. t.m. s informací na jejich zadní straně

Na závěr dnešní zprávy ještě sdělujeme, že naši členové v Radějovicích mají svá včelstva ve vzdálenosti asi 400 – 1000 metrů od včelnice s. Dlouhýho, takže jejich včely navštěvují rovněž tuto oblast a hrozí zamoření jejich včelstev nejen nosemou a acarinosou, ale i jinými zhoubnými nemocemi včel, které za stávajících povětrnostních poměrů mohou mít v zeslabených včelstvech zhoubné následky.

K nastěhování pražských včelařů do zdejšího kraje láká asi medný výsledek v r. 63, kdy jsme byli v soutěži
na I. místě a v r.64 jsme byli na II. místě. K vaší informaci však uvádíme, že tohoto vynikajícího výsledku jsme docílili především kázní, organizací a spoluprací místních včelařů. Pražští plní převážně snad dodávky na státní výkup v Praze a tito neorganizovaní nám budou jen narušovat svou nekázní jen soulad a vzájemný vzat nás všech v ZO. Neboť již dnes mnozí dobří členové právem poukazují, že zájmy členů ČSV, nejsou důsledně hájeny a netrpělivě sledují závěr a výsledek jak se vyřeší případ s. Dlouhýho a spol.

Očekáváme brzkou pozvánku na schůzi OV o tomto případu a jsme s přátelským pozdravem.

Včelařství zdar !
Výbor ZO Struhařov

Přílohy:
4 fotografie
1 zápis z výborové schůze ZO z 8.5.1965
1 dopis př. K. Šedivýho ze dne 24. t.m.
1 dopis Lesnímu závodu Jílové ze dne 26. t.m. opis
1 opis dopisu Veter. zařízení v Praze

Komentáře jsou zakázány.