Kronika: rok 1930

Výroční valná hromada se konala 26. ledna 1930 ve Štiříně. Přítomno 10 členů: Jan Kovář, J. Pokorný, K. Vodešil, Fr. Kronus, R.Čuřík, A. Coňk, K. Štemprok, B. Šmída, Jan Novotný, Fr. Rubeš. Schůzi zahájil předseda Jan Kovář, vzpomenuto zemřelého člena Fr. Procházky z V. Popovic.
Spolek měl v r. 1929 28 činných členů, kteří měli přihlášeno 243 včelstev. Na rok 1930 se přihlásilo 30 členů. V uplynulém roce byl příjem 13 758,45 Kč, vydání 12587,35 Kč, zbývá 1178,10 Kč. Protože povinnost platební činila 571 Kč, bylo spolkové jmění k 1. lednu 1930 Kč 600,10. Na návrh revize přijala valná hromada usnesení, aby se výroční valné schůze konaly v prosinci a aby správní rok spolku se končil 30. listopadu.

Ve volbách. které se konaly aklamací, byli zvoleni: předsedou Jan Kovář, říd. učitel v.v. v Popovicích, místopředsedou Rud. Čuřík, rolník v Sulicích, členy výboru Karel Štemprok, Boh. Šmída, Fr. Rubeš, A. Coňk, Fr. Kopřiva, K. Vodešil, revizory Rubeš a Šmída.
Bylo usneseno, by př. Výleta z Hostivic přednášel 11. května 1930 ve škole ve V. Popovicích o zušlechťování včelstev chovem matek a aby v úvodu také promluvil s ohledem na včelaře začátečníky a žáky lidové školy hospodářské, kteří budou na přednášku pozváni.

   Výborová schůze se konala 27.dubna 1930. Stanoveno …
                                                … tento řádek je v kronice nečitelný …
.. aby spolek uspořádal 15. – 18.srpna 1930 kurs výroby medového pečiva za vedení sl. E. Neťukové.

    Členská schůze s přednáškou  na téma výše uvedené se konala ve škole ve V. Popovicích 11. května. Bylo přítomno 12 členů a 8 hostů.
Ve dnech 15., 16., 17. a 18. srpna byl uspořádán kurs výroby medového pečiva. Vedla jej sl. Em. Neťuková. Členové spolku vyslali na kurs 8 žen, z nevčelařů bylo 12 účastnic. Vyrobeno bylo 25 druhů medového pečiva, které bylo v neděli vystaveno ve škole a rozprodáno. Místnosti k pořádání kursu propůjčila místní školní rada ve V. Popovicích. Vydání bylo 1397,30 Kč, příjem 1444,20. Od zemského ústředí byla poskytnuta subvence na kurs 150 Kč.

   Výborová schůze se konala 9. listopadu 1930 ve Štiříně. Schváleno přijetí nových členů Jos. Papeže, Ant. Medřického, Jos. Hurycha, Fr. Motyky a Čeňka Pavelky. Dále usneseno zakoupit spis Včelařský receptář, cyklostil od jednatele za 160 Kč a skříň. Do ústředí zastupitelstva doporučení: V. Baťha, úředník dráhy, Ot. Brenner, učitel v Babicích a J. Hřebík z Jílového.

   Valná hromada se konala v tomto roce ještě 7. prosince ve Štiříně. Bylo přítomno 13 členů a to: Šmída, Kovář, Urx, Kopřiva, Štemproková, A. Medřický, Pavelka, A. Ptáček, Coňk, Čuřík, A. Skružný, K. Štemprok, Fr. Rubeš, omluveni Hrstka a K. Vodešil.

V roce 1930 měl spolek na začátku 27 činných členů, ke konci 34. Z Popovic bylo 11 členů, z Brtnice 2, dále po dvou ze Struhařova, Všedobrovic, Sulic, Želivce, Radimovic, Lojovic, po jednom z Krámských, Březek, Čakovic, Řepčic, Kamenice, Olešovic, Kunic a Strančic. Členové spolku měli 306 včelstev v ceně asi 60 000 Kč. Výtěžek medu byl velmi dobrý, ale cena velice klesla, v roce 1930 prodával se med nejdráže za 16 Kč/kg. Bylo rozprodáno 40 knih Emilie Neťukové …
                                 … tento řádek je v kronice nečitelný …
…ru. Příjmy spolku 15734,70 Kč, vydání 14522,90 Kč, zbývá v pokladně 1121,80 Kč. Spolek má jeden dobrý lis na mezistěny a jeden nepotřebný vařák na vosk.

Ve volbách zvoleni dosavadní funkcionáři, ke členům výboru přibyl J. Urx. Do ústředního zastupitelstva zvolen V. Batha z Lodenic a jako náhradníci Ot. Brenner a J. Hřebík.
Pro rok 1931 stanoven členský příspěvek Kč 3,–. Nejnižší cena medu stanovena na 16 Kč za 1 kg. Pro spolek se dá udělat skříň p. Slavíčkovi ze Želivce za 300 Kč.

Komentáře jsou zakázány.