Kronika: rok 1934

Výborová schůze se konala 11. března 1934. Bylo usneseno svolat mimořádnou valnou hromadu na den 25. března 1934 a na 2. hodinu buď v hostinci pana Hůrky ve Štiříně anebo, kdyby nebylo možné tam umístit asi 35 členů, v hostinci p. Čelikovského ve Všedobrovicích. Na programu bude kromě obvyklých bodů návrh výboru na rozdělení spolku, případně rozejití se spolku a založení spolku ve V. Popovicích. Jednateli uloženo, aby se dotázal ústředí zdali by s tímto souhlasilo. Nový spolek v Choceradech bude také dotázán, o informace, jak byl spolek v Čerčanech rozdělen. Na žádost pohořelého včelaře Em. Piláta v Hor. Rysku bylo usneseno zaslat mu z jmění spolku 50 Kč.

Mimořádná valná hromada spolku se konala 25. Března 1934. Po zahájení schůze, na níž bylo přítomno 25 členů, byla přečtena prosba pohořelého člena spolku Josefa Hynka z Kostelce o dar. Na návrh Boh. Hubky schváleno darovat mu ze spolkové pokladny 100 Kč. Obsažený referát o dvou posledních župních schůzích přednes K. Štemprok. Porada o zvelebení včelí pastvy skončila těmito usneseními:

Členům bude rozděleno 400 sazenic akátových. Za spolkové peníze se objedná pro každého člena ¼ kg semene švédského jetele. Konečně pro každého člena se zakoupí 15 dkg svazenky od R. Hrstky.

Jednatel přečetl návrh výboru na rozdělení spolku a založení spolku ve V. Popovicích. Také odůvodnil návrh a přečetl dopisy …
….řádek není čitelný …
…návrh hlasovalo 15 členů, proti 10. K. Vodešil prohlásil, že neuznává hlasování za platné, protože jednatel některé členy zvláště v pozvánce vybídl, aby se této schůze zúčastnili. Tím schůze skončila. K volným návrhům nedošlo.

Výborová schůze se konala 15.července 1934 ve Štiříně. Bylo usneseno: Cukr bude účtován členům, kteří si jej odeberou v ustanovenou hodinu, 4,10 Kč za 1 kg., těm, kteří si jej odeberou později 4,20 Kč za 1 kg, kromě toho zaplatí výlohy odvezení a uskladnění u př. Kopřivy v Brtnici. Jednáno o příští valné členské schůzi. Bude požádáno ústředí, aby vyslalo na tuto schůzi, která bude svolána na podzim, některého člena výboru župy, aby bylo klidně projednáno rozdělení spolku a založení spolku ve V. Popovicích. Zamítnut návrh, aby schůze byla svolána do V. Popovic a tedy bude opět svolána do Štiřína. Výlohy delegáta z ústředí zaplatí spolek. Dosavadní jednatel rezignoval na svoji funkci a jednatelem zvolen člen výboru B. Hubka.

Valná hromada se konala 28.října 1934 ve Štiříně. Zahájil ji př. Kovář a přivítal delegáta z ústředí. Vzpomenuto zesnulého př. Al. Fanty. Jednatel vzpomněl 20 letého trvání spolku a ocenil vzornou práci př. Šmídy a Štemproka jako dlouholetých funkcionářů. Zpráva pokladní: příjem v roce 1934 Kč 22 051,65, vydání Kč 19 923,30, čisté jmění Kč 3 850,-.

K dalšímu bodu, aby spolek byl rozdělen, se rozvinula živá debata. Bylo schváleno, aby byl spolek rozdělen podle přečtené listiny a to, aby zůstalo 30 členů ve struhařovském spolku a 23 členů ve spolku, který si založí členové z V. Popovic. Aby bylo dosaženo dohody o rozdělení jmění spolku, př. Nepraš shrnul všechny návrhy a byla ustavena komise Čuřík, Vodešil, Štemprok, Hrstka, aby učinila návrh k dohodě. Po 10 minutách navrhla komise, aby inventář byl ponechán pro Struhařov a hotovost rozdělena na dvě stejné části. Protokol o rozdělení chybí.

… řádek není čitelný ….

1934 v hostinci p. Hůrky ve Štiříně. Bylo přítomno 13 členů: Rubeš, Čuřík, Vodešil, Medřický, Novotný, Růžička, Skružný, Pavelka, Forejt, Štemproková, Hurych, Rejna, Řehák. Zapisovatelem zvolen Ant. Medřický, ověřovatelem K. Vodešil. Za předsedu navržen Rud. Čuřík, za místopředsedu př. Svoboda. Za členy výboru navrženi: Vodešil, Novotný, Růžička, Skružný, Pavelka, Medřický, za revizory Rubeš a Hurych. Členské příspěvky zůstávají nezměněny. Usneseno, aby při odběru cukru pro včely byl placen hotově, jinak se nevydá. Kdo nebude mít zaplaceny příspěvky do nového roku, nebude veden za člena. Fr. Rubeš navrhl, aby J. Hynkovi jako pohořelému dluh za cukr se odpustil. Bylo to schváleno. Jednatelem byl zvolen K. Vodešil, pokladníkem Ant. Medřický, hospodářem Růžička, knihovníkem Novotný.

 

Komentáře jsou zakázány.