Kronika: STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. (1939)

STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ.

§ 1. Název spolku.
Včelařský spolek ve Struhařově

§ 2. Účel spolku.
Spolek má za účel rozšiřování a zvelebování včelařství, hájení včelařských, hospodářských a právních zájmů včelařů podle zásad a směrnic Zemského Ústředí včelařských spolků pro Čechy.

§ 3. Prostředky k dosažení účelu spolkového.

 1. Členství v Zemském Ústředí včelařských spolků pro Čechy (zkratka ZÚVČ.)
 2. Rozšiřování teoretických a praktických vědomostí včelařů a to: a) Pořádáním veřejných schůzí, přednášek, kursů, výstav a schůzí spolkových, b) rozšiřováním dobrých spisů a časopisů včelařských, c) založením a udržováním spolkové knihovny d) koupí a půjčováním spolkových včelařských přístrojů a nářadí členům, e) zřizováním a udržováním spolkových včelařských stanic a a včelínů.
 3. Zřizování odborů, referentů a včelařských důvěrníků pro odbornou práci včelařskou.
 4. Obstarávání živých včestev, dobrých úlů i jiného nářadí a potřeb včelařských.
 5. Péče o odbyt dobrých včelařských výrobků.
 6. Hájení právních a hospodářských zájmů včelařů.
 7. Zprostředkování pojištění včel, úlů a nářadí, včelínů a zásob na včelíně pro členy prostřednictvím ZÚVČ.
 8. Pořádání výletů, večírků a zábav k získání hmotných prostředků.
 9. Peněžité prostředky potřebné k dosažení účelu spolkového opatřuje si spolek: a) z členských příspěvků řádných a mimořádných, ze zápisného a poplatků schválených valnou hromadou, b) z výnos spolkových podniků, c) z darů a podpor.

§  4. Členové spolku.

Členové spolku jsou:      a) čestní,      b) přispívající,     c) činní.

 1. Čestné členy volí valná hromada k návrhu výboru spolku se souhlasem ZÚVČ. Čestnými členy mohou býti jen osoby o včelařství vůbec, nebo o spolek zvlášť zasloužilé.
 2. Přispívajícícím členem se stane činný člen jiného spolku, mající svá včelstva umístěna v obvodu spolku a to podle zásad, určených ZÚČV, jakož i každý příznivec včelařství, když splní podmínky výborem stanovené. Těmto členům nepřísluší ve spolku právo hlasovati a volenu býti.
 3. Činným členem stane se včelař (majitel a chovatel včel), který v obvodu spolku má své trvalé bydliště, když se řádně přihlásí a výborem spolku bude přijat. Přijetím za činného člena spolku stane se příslušníkem ZÚVČ se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi. Chovatel včel, dosud v žádném spolku neorganisovaný, nebo včelař začátečník, přihlásí-li se za člena, bude přijat jako čekatel činného členství s jednoroční zkušební dobou. V této době musí plniti řádně povinnosti, jež jsou pro čekatele činného členství stanoveny jednacím řádem. Ve lhůtě výborem stanovené podrobí se zkoušce a bude potom přijat za činného člena spolku. Včelař, přestupující z jiného včelařského spolku, nemůže býti za činného člena přijat do té doby, pokud se o něm nevysloví písemně spolek, jehož býl posledně členem. Bude-li přijat za činného člena, započítá se mu doba jeho dřívějšího členství do členských nároků (právo volenu býti).
 4. Včelař, vyloučený z jiného včelařského spolku, jehož vyloučení bylo oznámeno ve spolkovém orgánu, nesmí býti přijat za člena.

Komentáře jsou zakázány.