Kronika: STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. (1939)

Valné hromadě náleží:

 1. Schváliti zápis o minulé valné hromadě,
 2. zkoumati a posouditi činnost výboru, zprávu jednatele, pokladníka, hospodáře, revisorů a jiných činovníků (referentů odborů a včelařských důvěrníků),
 3. schvalovati účty na základě zprávy revisorů účtů,
 4. stanoviti roční členský příspěvek, řádný i mimořádný, zápisné a jiné spolkové poplatky a schváliti rozpočet na příští rok,
 5. usnášeti se o spolkovém jmění,
 6. rozhodovati o návrzích výboru a členů,
 7. voliti na tři roky: a) předsednictvo: 1.předsedu, 2. jednatele, 3. pokladníka, 4.hospodáře, b) potřebný počet členů výboru, jimž se souhlasem ZÚVČ může býti svěřen funkce odborných referentů ve spolku, c) dva revisory účtů,
 8. voliti čestné členy bez rozpravy,
 9. voliti na jeden rok spolkové delegáty na schůze včelařské župy a na shromáždění ZÚVČ, na kterých spolku přísluší zastoupení podle stanov a řádů ZÚVČ,
 10. usnášeti se o změně stanov, rozdělení nebo zrušení spolku, souhlasí-li s tím ZÚVČ,
 11. vyřizovati spory vzniklé mezi členy výboru, nebo mezi členy a výborem.

Komentáře jsou zakázány.