Kronika: STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. (1939)

§  9. Výbor. Výbor tvoří členové předsednictva a potřebný počet členů výboru, jako odborných referentů, potvrzených ZÚVČ. Schází se dle potřeby, nejméně čtyřikráte do roka a musí býti svolán, když o to pět členů výboru písemně požádá. Svolává jej předseda, nebo v jeho zaneprázdnění jednatel oznámením členům pět dní napřed. Usnáší se prostou většinou o veškerých věcech spolkových, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo ZÚVČ za přítomnosti aspoň šesti členů. Výboru zvláště náleží:

 1. podávati valné hromadě zprávy o činnosti a opatření k výboru,
 2. připravovati a prováděti usnesení valné hromady,
 3. kontrolovati opatření předsednictva, navrhovati ZÚVČ vhodné kandidáty pro jmenování včelařských důvěrníků,
 4. zřizovati spolkové odbory a poradní orgány v rámci stanov a jednacího řádu spolku a řádu ZÚVČ,
 5. přijímati a vylučovati členy,
 6. vyřizovati spory vzniklé z poměrů spolkových mezi členy,
 7. provésti doplňovací volbu do nejbližší valné hromady za toho člena předsednictva, který by nemohl z jakýchkoliv důvodů vykonávati svou funkci, podobně navrhnouti nového člena výboru, jako vhodného kandidáta pro jmenování odborným referentem ve spolku k potvrzení ZÚVČ.

§  10. Předsednictvo.
Předsednictvo tvoří: předseda, jednatel, pokladník a hospodář. Svolává jej předseda, nebo v jeho zaneprázdnění jednatel, kdy je toho třeba, vyřizuje veškeré záležitosti spolku, pokud nejsou vyhrazeny výboru, připravuje návrhy pro výbor, disponuje peněžními částkami v rozpočtu schválenými a usnáší se platně většinou hlasů za přítomnosti tří členů. Předsednictvo svolává oznámením osm dní napřed, nejméně čtyřikráte do roka, členské schůze, v nichž podávají činovníci spolku, zejména odborní referenti a včelařští důvěrníci, zprávy.

§  11. Činovníci spolku.

 1. Předseda zastupuje  spolek na venek, předsedá všem shromážděním, řídí rokování a hlasování, rozhoduje při stejném počtu hlasů, dozírá nad vykonáváním všech usnesení, poukazuje vydání a podpisuje s jednatelem veškeré spolkové písemnosti a vyhlášky.
 2. Jednatel obstarává veškeré záležitosti spolku, vyřizuje spolkové písemnosti, vede členský seznam, oznamuje schůze, sepisuje protokoly, podpisuje veškeré spolkové písemnosti a vyhlášky. Je-li předseda zaneprázdněn, zastupuje ho.
 3. Pokladník spravuje spolkové jmění a pokladnu, vybírá příspěvky, předkládá účty revisorům účtů, podává výboru a valné hromadě zprávu o jmění spolku. Výplaty z peněz spolkových provádí na písemný poukaz podepsaný předsedou a jednatelem spolku. V případě zaneprázdění předsedy spolupodepisuje s jednatelem spolkové písemnosti.
 4. Hospodář spravuje spolkový inventář, který členům půjčuje podle směrnic schválených výborem.
 5. Revisoři jako orgán valné hromady jsou povinni před valnou hromadou zkoumati účty za minulý rok a podati o výsledku valné hromadě zprávu s návrhem, a aspoň dvakráte do rokastav pokladny revidovati. O výsledku mají podati písemné zprávy výboru.
 6. Odborní referenti vykonávají svěřené úkoly podle směrnic ZÚVĆ.
 7. Důvěrníky (pro jednotlivé obce v obvodu spolku) navrhne výbor k jmenování ZÚVČ. Budou zváni do schůzí výboru, v němž mají hlas poradní. Jejich činnost bude urena směrnicemi ZÚVČ.

Komentáře jsou zakázány.