Kronika: STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. (1939)

§  5. Povinnosti a práva členů.

  1. Členové jsou povinni: a) šetřiti stanov a řádů spolku, b) zúčastniti se spolkové činnosti, zejména schůzí a přednášek, c) svědomitě pečovati o rozkvět spolku, d) plniti účely spolku, zejména však usnesení valných hromad, výboru a předsednictva, e) platiti předem příspěvky a spolkové poplatky, jako zápisné, poplatky na léčení včelstev a podobně, f) podporovati všechny akce spolkové, zejména pak snahy směřující ku zvelebení chovu včel, g) plniti povinnosti příslušníků ZÚVČ, jak je určují stanovy a řády ZÚVČ.
  2. Členové mají právo: a) zúčastniti se všech spolkových podniků a výhod, jež spolek členům poskytuje, b) rokovati a hlasovati na schůzích spolku, činiti dotazy a návrhy, c) voliti a po splnění pětiletého členství spolku, přičemž se dřívější členství započítává, volenu býti, d) požívati práv příslušníků ZÚVČ, jak je určují stanovy a řády ZÚVČ.

§  6. Zánik členství. Členem býti přestává:

  1. Kdo zemřel, nebo kdo ohlásil písemně předsednictvu 3 měsíce předem, před ukončením správního roku své vystoupení ze spolku.
  2. Kdo nezaplatil do konce měsíce prosince členský příspěvek předem na rok příští.
  3. Kdo byl vyloučen výborem spolku. Vyloučený má právo odvolati se do 30 dnů k ZÚVČ, které o vyloučení rozhodne s konečnou platností.
  4. Kdo pro neplnění povinností podle stanov a řádů ZÚVČ, jakož i neplnění úkolů, svěřených mu předsednictvem nebo výborem ZÚVČ, nebo pro porušování organisační kázně, byl výborem ZÚVČ zbaven práv příslušníka ZÚVČ. Dnem vystoupení nebo vyloučení přestávají práva i povinnosti člena.
  5. Při zániku členství zaplacené členské příspěvky a poplatky se nevracejí.

§  7. Správa spolku. Správu spolku obstarávají:

  1. Valná hromada. 
  2. Výbor.
  3. Předsednictvo.

§  8. Valná hromada. Valná hromada se koná po skončení správního roku (čímž je rok kaledářní), nejpozději však do konce března v sídle spolku a svolává ji jménem výboru předsednictvo spolku, oznámením členům 8 dní napřed. Mimořádnou valnou hromadu svolává předsednictvo: a) Přeje-li si její svolání s uvedením pořadu jednání jedné třetiny členů, b) usnese-li se na tom výbor spolku, c) žádá-li za svolání ZÚVČ. Valnou hromadu řídí předseda nebo jednatel spolku. Jest schopná usnášení za přítomnosti jedné třetiny všeho členstva. Nesejde-li se v ustanovenou hodinu dostatečný počet členů, koná se valná hromada o půl hodiny později a jest schopná usnášeti se bez ohledu na počet členů. K platnosti usnesení valné hromady jest třeba nadpoloviční většiny přítomných. Volby činovníků se konají zpravidla lístky. Aklamace lze použíti jen tehdy, souhlasí-li s tím dvě třetiny přítomných členů.

Komentáře jsou zakázány.