Kronika: STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. (1939)

§  12. Všeobecná ustanovení.

Sídlem spolku jest Struhařov. Jednací řeč jest česká. Vyhlášky spolkové uveřejňují se vyvěšením ve spolkové místnosti, po případě jiným způsobem, který bude určen jednacím řádem, který pro spolek vydá ZÚVČ.

§  13. Vyřizování sporů.

 1. Spory vzniklé z poměrů spolkových navzájem mezi členy, vyřizuje s konečnou platností výbor spolku. Mezi členy a výborem – valná hromada.
 2. Členové spolku ve sporných případech, týkajících se včelařství a v případech vzniklých z činnosti ve včelařském spolku, jsou povinni před jakýmkoliv dalším rozhodováním úředním nebo soudním, pokusiti se o smírné vyrovnání před výborem spolku.

§  14. Poměr spolku k Zemskému Ústředí včelařských spolků pro Čechy.

 1. Spolek je členem Zemského Ústředí včelařských spolků pro Čechy se sídlem v Praze (ZÚVČ), je vázán jeho stanovami, řády, usneseními valných hromad výboru a předsednictva.
 2. Spolek má všechna členská práva, plynoucí z ustanovení stanov ZÚVČ.
 3. Spolek je povinen ke konci roku podávati ZÚVČ výroční zprávu. ZÚVČ určí, co má výroční zpráva obsahovati. Spolek je dále povinen do konce března zaplatiti ZÚVČ za sebe a své členy členské příspěvky a jiné poplatky, podle usnesení valné hromady, nebo výboru ZÚVČ. Za včasné odvedení  příspěvků a poplatků členy spolku zaplacených, ručí osobně předseda, jednatel a pokladník spolku.
 4. Spolek je povinen vyloučiti svého člena (příslušníka ZÚVČ), který se provinil proti úředním nařízením, týkajícím se včelařství, proti organisační kázni, proti zájmům ZÚVČ, nebo požádá-li o to ZÚVČ na základě usnesení svého výboru.
 5. Rozejde-li se ZÚVČ, nebo bude-li rozpuštěno, pozbývá tento § své platnosti a spolek může trvati dále, případně se s jinými včelařskými spolky sdružiti v jiné Ústředí včelařských spolků.
  Mimo toho pozbývají platnosti ustanovení těchto stanov:
  a) o členství spolku v ZÚVČ,
  b) o pojištění u ZÚVČ,
  c) o členském příspěvku pro ZÚVČ
  d) o volbě delegátů pro shromáždění ZÚVČ
  e) o předkládání návrhů na potvrzení odborných referentů, členů to výboru spolku a včelařských důvěrníků.

§  15. Zánik spolku.

Spolek zaniká:

 1. Usnesením valné hromady spolku po předchozím souhlasu ZÚVČ.
 2. Rozhodnutím ZÚVČ.
 3. Je-li rozpuštěn úřady.
  V případě zániku spolku připadne jeho jmění Zemskému Ústředí včelařských spolků pro Čechy v Praze, které je rozdělí těm okolním spolkům, do jejichž obvodu byli členové přiděleni a to podle poměru přidělených členů.
 4. Nastane-li stav uvedený v §  14. odst. 5. stanov, usnese se o zániku spolku valná hromada, za tím účelem svolaná, která také rozhodne o rozdělení spolkového jmění.

Komentáře jsou zakázány.