Kronika: členská schůze 16.9.1965

Členská schůze 16.září 1965 rozhodla, aby ČSV projednal na konferenci ČSV thesi o členství včelařů, kteří včelaří mimo své bydliště.

Kronika: členská schůze 16.5.1965

Na členské schůzi dne 16.května 1965 byla přednesena přednáška př. V. Krause z Říčan na téma “Nemoci včel, vyzimování a rozvoj”.

Kronika: rok 1940

Na valné hromadě konané 15. prosince 1940 ve Štiříně byl stanoven členský příspěvek na 2 K. Kromě toho bylo usneseno vybírat 10 hal. z 1 kg cukru podle přídělu. Za nové členy byli přijati: Jaroslav Černohorský ze Želivce, Frant. Šebek … číst dále …

Kronika: rok 1939

Výroční valná hromada se konala 15.ledna 1939 ve Štiříně. Ve volbách zvolen předsedou opět Rud. Čuřík, místopředsedou J. Novotný, ten však volbu nepřijal. Proto místopředsedou zvolen Miloslav Trunc z Ládví. Do výboru byli zvoleni: Čeněk Pavelka, Ant. Medřický, Václav Šimek, … číst dále …

Kronika: STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. (1939)

STANOVY VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ ZÚVČ. § 1. Název spolku. Včelařský spolek ve Struhařově § 2. Účel spolku. Spolek má za účel rozšiřování a zvelebování včelařství, hájení včelařských, hospodářských a právních zájmů včelařů podle zásad a směrnic Zemského Ústředí včelařských spolků pro … číst dále …

Kronika: rok 1938

Výborová schůze se konala 31.července 1938 v hostince u Hůrků ve Štiříně. Bylo přítomno 6 členů výboru. Vzpomenuto zemřelých členů A. Šundy a bývalého člena K. Štemproka z Brtnice. Usneseno věnovat  z pokladny spolku na jubilejní dar na obranu státu … číst dále …

Kronika: rok 1937

Výroční valná hromada se konala 5. prosince 1937 ve Štiříně u Hůrků za přítomnosti 15 členů. Do spolku byli přijati noví členové: Miloslav Trunc, Václav Žoha, Josef Vykročil. Nový lis je u Jana Novotného. Ve volbách byli zvoleni: předsedou Rudolf … číst dále …

Kronika: rok 1936

Členská schůze se konala 12.ledna 1936 ve Štiříně za účasti 7 osob. Knihovníkem a hospodářem byl zvolen Jan Novotný. Předseda oznamuje, že cena jetelového semene je vysoká, stojí 15 kč / 1 kg a proto navrhuje, aby se poslal oběžník … číst dále …

Kronika: rok 1935

Výborová schůze se konala 27. října 1935 za účasti 4 členů: Rud. Čuříka, Jana Novotného, Ant. Medřického a Čeňka Pavelky. Po zemřelém K. Vodešilovi převzal veškeré věci Jan Novotný a vyúčtoval s Ant. Medřickým, pokladníkem. Valná hromada se bude konat … číst dále …

Kronika: rok 1934

Výborová schůze se konala 11. března 1934. Bylo usneseno svolat mimořádnou valnou hromadu na den 25. března 1934 a na 2. hodinu buď v hostinci pana Hůrky ve Štiříně anebo, kdyby nebylo možné tam umístit asi 35 členů, v hostinci p. Čelikovského … číst dále …

Kronika: rok 1933

Členská schůze se konala 12. března 1933 ve Štiříně. Přítomni: Kovář, Šmída, Kopřiva, Rubeš, Blaschko, Hynek, Štemproková, Hubka, Voděšil. Na návrh před. Blaschka bylo usneseno objednat od zahradníka v Říčanech podle jeho nabídky 500 akátů za 120 Kč a rozdělit je … číst dále …

Kronika: rok 1932

Členská schůze se konala 20. března 1932 ve Štiříně. Rozpředla se čilá debata o včelí pastvě. Závěr byl, že pastvě včel může radikálně pomoci jen rolnictvo, bude-li pěstovat plodiny a pícniny, které poskytují pastvu včelám ve velkém množství. Jsou to … číst dále …

Kronika: rok 1931

Členská schůze se konala 8. Března 1931 ve Štiříně. Bylo přítomno 9 členů, tj. pouhých 25%. Zemědělská rada povolila subvenci do 150 Kč na zakoupení nářadí. Zakoupí se parní lis a vařák na vosk na obsah 15 litrů. Další členská … číst dále …

Kronika: rok 1930

Výroční valná hromada se konala 26. ledna 1930 ve Štiříně. Přítomno 10 členů: Jan Kovář, J. Pokorný, K. Vodešil, Fr. Kronus, R.Čuřík, A. Coňk, K. Štemprok, B. Šmída, Jan Novotný, Fr. Rubeš. Schůzi zahájil předseda Jan Kovář, vzpomenuto zemřelého člena … číst dále …

Kronika: Rok 1929

Výroční valná schůze se konala 24. února 1929 ve Štiříně, řídil ji předseda J. Kovář. Bylo přítomno 10 členů: B. Šmída, Fr. Kopřiva, R. Čuřík, J. Novotný, Ant. Coňk, V. Hrášek, J. Kovář, Fr. Rubeš, K. Štemprok, Josef Mikuláš. Ze … číst dále …

Kronika: rok 1928

Výroční valná schůze se konala 8.1.1928. Přítomni byli: předseda Čuřík, jednatel Novotný, členové Rubeš, Kovář, Kopřiva, Štemprok a Šmída. Jednatel oznámil, že v roce 1927 došel dopis ohledně agitace pro zvýšení cla med. Spolek měl 16 členů, kteří zůstávají jimi … číst dále …

Kronika: rok 1926

Valná hromada se konala 12.prosince 1926. Předseda Jan Chleboun nebyl přítomen, schůzi zahájil J. Novotný. Bylo jednáno o výši členského příspěvku. Odhlasován návrh Jana Novotného, aby členský příspěvek na příští rok zůstal 23 Kč. Pak byly prodány pytle od cukru … číst dále …

Kronika: rok 1925

Valná hromada se konala 1.března 1925 v hostinci ve Struhařově. Pro těžkou nemoc předsedy Jana Chlebouna schůzi zahájil jednatel J. Novotný. Byla schválena zpráva jednatele i zpráva pokladní, bohužel nedovídáme se, co obě zprávy obsahovaly. Ve volbách byly zvoleni: předsedou … číst dále …

Kronika: rok 1924

Krize ve spolku se prohlubuje. Z tohoto roku není žádný zápis.

Kronika: rok 1923

Je to rok, kdy včelařský spolek prožívá krizi. Valné hromady se zúčastnilo jen 9 členů. Předseda si stěžuje, že včelaři jsou pohodlní, že nemají ani tolik dobré vůle, aby věnovali dvě hodiny pro dobro “svých miláčků včel”. Tím byla valná … číst dále …

Kronika: rok 1922

Z tohoto roku se zachoval stručný zápis z valné hromady, která se konala 3.září 1922 ve Struhařově. Bylo přítomno jen 12 členů. Předseda navrhl, aby byla ústředí zaslána žádost o snížení členského příspěvku a aby k úhradě bylo použito kmenového … číst dále …

Kronika: rok 1921

Valná hromada se konala 22.srpna 1921 ve Struhařově. Schůzi zahájil Jan Chleboun za přítomnosti 28 členů a 2 hostů. Dovídáme se i o stavu pokladny: příjem 1362,30 Kč, vydání 1137,45 Kč, zbylo tedy 214, 85 Kč. Ve volbách byli zvoleni: … číst dále …

Kronika: rok 1920

Valná hromada se konala 21.listopadu 1920 ve spolkové místnosti ve Struhařově. Schůzi zahájil Josef Mikoláš za přítomnosti 23 členů. Jednatel Jan Novotný omluvil nepřítomnost předsedy Jana Chlebouna. Povstáním byla vzdána čest zesnulému členu spolku Karlu Zazvonilovi, který byl pilným včelařem … číst dále …

Kronika: rok 1919

Valná hromada v tomto roce se konala 19.září v hostinci sl. Žofie Kodetové od 10 hodin. Místopředseda Fr. Švancar omluvil nepřítomného předsedu Frant. Rubeše. Přednášel Josef Žofka, profesor z Kladna. Podle zápisu přednášel o medonosných rostlinách, o významu ovocných stromů, … číst dále …

Kronika: rok 1918

Z tohoto roku je zachován jediný zápis a to o výroční valné hromadě, konané 15.8.1918 v hostinci sl. Žanety Kodetové. Schůze se konala o 9.hodině dopolední. Přednášku měl p. Chleboun. Do předsednictva byli zvoleni: Frant. Rubeš – předseda, Frant. Švancar … číst dále …

Kronika: rok 1917

Z roku 1917 se zachoval jen zápis z valné hromady, která se konala 15. Srpna 1917 ve Struhařově. Schůzi zahájil místopředseda Fr. Rubeš vzpomínkou na zemřelého předsedu Josefa Štenproka. Na schůzi přítomno 9 členů, z toho dvě ženy. Slabá návštěva byla způsobena tím, … číst dále …

Kronika: rok 1916

Z roku 1916 se zachoval jediný zápis a ještě k tomu velice stručný, protokol  o valné hromadě, konané dne 6. srpna 1916. Byla schválena účetní zpráva, jednatel přednesl zprávu o činnosti a byla provedena volba výboru. Předsedou byl zvolen Josef Štenprok, místopředsedou … číst dále …

Kronika: rok 1915

Z tohoto roku je zachován jen jeden zápis. Dne 24. května 1915 se konala výborová schůze, na níž se jednalo o obeslání valné hromady Ústředního spolku v Praze, ale nemohla být obeslána. Jednatel přečetl účetní rozvahu na rok 1913 a 1914. Příjem … číst dále …

Kronika: rok 1914

Podle přípisu c.k. místodržitelství pro království české ze dne 12. listopadu 1913 byl Včelařský spolek pro Struhařov a okolí založen 12. Listopadu 1913. Jeho první zakladatelé byli: Jan Novotný, Josef Štenprok a František Švancar. Z roku 1914 jsou jen dva zápisy. … číst dále …